مرکز پخش بلبرینگ امیدوار
فروشگاه الکترونیکی

فروشگاه شماره ١

آدرس:

جاده قدیم کرج (٦٥ متری فتح)، کیلومتر ٥، روبروی خیابان ٢٩

تلفن:

٦٦٨٢١٩٨٧(٠٢١) - ٠٩١٢٣٤٤٥٤٣٤

ایمیل:

imanomidvar77@yahoo.com

info@fathbearing.ir